Over Leiderdorp

Kerngegevens

Aantal inwoners: 26.705
Oppervlak: 12
Website: www.leiderdorp.nl

Algemeen

In Leiderdorp bevinden zich 33 rijksmonumenten, waaronder een aantal molens, te weten: de Achthovense Molen, de Doeshofmolen, de Kalkmolen

Cultuur

Het gemeentelijk cultuurbeleid laat zich vormen vanuit de gedachte dat de gemeente zorg draagt voor de voorzieningen die zij voor de lokale culturele infrastructuur noodzakelijk acht en de verantwoordelijkheid die de gemeente heeft in het mogelijk maken van deelname aan cultuur voor Leiderdorpers. Daarbij is aansluiting gezocht bij het ringenmodel van de VNG.

Natuurlijk hebben wij als gemeente diverse instrumenten en projecten om cultuur te stimuleren of te versterken. Maar cultuur in Leiderdorp vindt voornamelijk zijn weg via de inspanningen van actieve vrijwilligers en culturele organisaties. Onze ambities hangen samen met wat er in de gemeente gebeurt. Zichtbaarheid en samenhang zijn daarin kernwoorden.

Musea

De Stichting Leiderdorps museum is voortgekomen uit de Stichting Oudheidkamer Leiderdorp, die is opgericht op 10 januari 1989. De inbreng van medewerkers en bestuursleden is geheel vrijwillig.

Het Leiderdorps Museum heeft zich als doel gesteld, de inwoners van Leiderdorp inzicht te verschaffen in de vroege en recente geschiedenis van de regio en Leiderdorp in het bijzonder.

Deze doelstelling wordt vormgegeven door:
• Exposities van stukken uit de vaste collectie, foto's, documenten en maquettes

• Speciale thema-tentoonstellingen,doorgaans twee maal per jaar

• Lezingen over historische onderwerpen

• Educatieve activiteiten, gericht op scholen en instellingen

• Het in standhouden van een bibliotheek en een foto- en filmarchief, welke betrekking hebben op Leiderdorp

• De website, waarop informatie op zo breed mogelijke schaal wordt weergegeven


De financiën benodigd om deze activiteiten mogelijk te maken komen uit een subsidie van de gemeente, donaties, entreeprijzen, speciale fondsen, sponsorgelden en de verkoop van eigen publicaties.

Het streven is om het aantal vaste vrienden van het museum uit te breiden. Zij hebben gratis toegang tot alle exposities en ontvangen tenminste tweemaal per jaar een Nieuwsbrief. De minimum donatie bedraagt €10,- per jaar.

Het Leiderdorps Museum heeft een bestuur met een aantal kerntaken. Deze komen voort uit het beleidsplan en het jaarlijkse werkplan. De activiteiten in het museum, zoals suppoost zijn, archiveren of een expositie opbouwen, worden uitgevoerd door vrijwilligers. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom.

Het Leiderdorps Museum onderschrijft de internationale code voor musea en is lid van de vereniging van musea in Zuid Holland.

Evenementen

-

Sport

Sporten is leuk en het is gezond. Om die reden willen we zoveel mogelijk inwoners in staat stellen om te kunnen sporten en bewegen. Wij zien het als onze taak om te stimuleren dat mensen bewegen en dat ook blijven doen. In lijn met deze visie kiezen we voor breedtesport. Breedtesport omvat actieve en passieve deelname aan alle uiteenlopende vormen van sport en bewegen, die een breed publiek dienen in zowel georganiseerd als ongeorganiseerd verband, met uitzondering van topsport en beroepssport.

We kiezen er ook voor sport als doel op zich én als middel te zien. Mensen sporten omdat ze het ‘gewoonweg' leuk vinden, maar sport kan ook ingezet worden als (preventief) middel. Dit legt een link tussen sport en bewegen en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), het jeugdbeleid en het preventief lokaal gezondheidsbeleid.

Doelen
Op 28 april 2008 stelde de gemeenteraad de nota Hoofdlijnen Leiderdorps sportbeleid 2008-2012 vast. De nota benoemt drie doelstellingen, die - vaak samen met de betrokken verenigingen en partijen - in deelplannen zijn of worden uitgewerkt.

1) Het bieden van kwalitatief goede en voldoende sportvoorzieningen op breedtesportniveau

exploitatie binnensportaccommodaties
beheerstichtingen
2) Sportverenigingen voldoende ondersteunen om gezond te kunnen blijven

ondersteuning binnensport
onderzoek verdeling middelen binnen het beleidsveld sport
verenigingsondersteuning en vrijwilligersbeleid
3) Sport en bewegen in te zetten op de aandachtsgebieden bevorderen sociale cohesie, bevorderen participatie en tegengaan overgewicht bij jeugd en jongeren

sportstimulering
actieplan Bewegen
Basissportvoorzieningen
Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor het realiseren en het in stand houden van de basissportvoorzieningen. Daarbij kunnen we onderscheid maken tussen voorzieningen voor de binnensport en voorzieningen voor de buitensport. Leiderdorp heeft één modern zwembad voor zowel sport als recreatie. Daarnaast zijn er twee sporthallen - De Does en De Bloemerd - en drie gymzalen: Zijlkwartier, Klerkenhof en Kwikstaartplein. De exploitatie van alle binnensportaccommodaties ligt tot eind 2015 in handen van Sportfondsen Leiderdorp. Meer informatie over de sporthallen en het zwembad kunt u vinden op www.dedoes.nl.

Voor de buitensport kent Leiderdorp diverse voorzieningen. Het merendeel daarvan is geconcentreerd in sportpark De Bloemerd, waar onder andere de plaatselijke voetbal-, hockey- en korfbalverenigingen onderdak hebben gevonden. Ook de ruitervereniging en de schietvereniging zijn te vinden in De Bloemerd. Daarnaast is er een nieuwe schaats- en skeelerbaan in het Weteringpark, waar in 2009 vlak na de opening het Nederlands kampioenschap skeeleren plaatsvond. Een compleet overzicht van alle sportvoorzieningen in Leiderdorp (en andere gemeenten) kunt u vinden op http://www.sportatlas.nl/.

Servicepunt Sport en Bewegen
Samen met de gemeente Zoeterwoude richtte de Leiderdorp in 2005 het Servicepunt Sport en Bewegen op. Het Servicepunt voert namens de gemeente het gemeentelijk sportbeleid uit. Hij richt zich onder andere op het organiseren van activiteiten en evenementen voor jong en oud, het stimuleren van activiteiten in buurten en wijken, de uitleen van sportmaterialen, stagebegeleiding en het ondersteunen van verenigingen.

Eind 2010 is besloten het Servicepunt te integreren in Sportfondsen Leiderdorp. Daarmee ontstaat een stevige organisatie die zich met een breed scala aan onderwerpen bezighoudt. Achterliggende gedachte is dat beide partijen elkaar aanvullen en versterken. Uiterlijk eind 2011 – maar waar mogelijk eerder – moet de integratie zijn voltooid.

Het Servicepunt is gevestigd in sportcomplex De Does aan het Amaliaplein 40 en is telefonisch bereikbaar op (071) 523 89 59. Meer informatie over het Servicepunt Sport en Bewegen is te vinden op http://www.sportleiderdorp.nl/.